Nova direktna davanja

Vlada RS na sednici održanoj 11. februara 2021. godine usvojila je Uredbu o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Uredba).

Ovom uredbom utvrđen je Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Program)

S tim u vezi, privredni subjekti u privatnom sektoru, pod propisanim uslovima mogu da ostvare pravo na uplatu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, u visini od 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine (15.450,12) po zaposlenom. Predmetna direktna davanja isplaćivaće se za tri meseca (u aprilu, maju i junu 2021. godine).

Dobijena direktna davanja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Privredni subjekat može primljena sredstva po osnovu direktnih davanja da iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.

Pravo na direktna davanja mogu ostvariti privredni subjekti u privatnom sektoru:

– koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa postali obveznici PDV;

– kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Ukoliko ispunjavaju uslove predviđene Programom pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije na dan stupanja na snagu Programa.

Pravo na direktna davanja nemaju sledeća velika pravna lica:

– banke iz člana 2. stav 1. Zakona o bankama (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015),

– društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz člana 3. Zakona o osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014), društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005 i 31/2011),

– davaoci finansijskog lizinga iz člana 10. Zakona o finansijskom lizingu (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 – dr. zakon),

– kao i platne institucije i institucije elektronskog novca iz člana 2. stav 1. tač. 35) i 36) Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014 i 44/2018).

Privredni subjekti mogu da prihvate predmetnu pomoć davanjem posebne izjave na portalu Poreske uprave e-Porezi, koja se daje shodnom primenom propisa kojima se uređuje podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku.

Bitno je imati u vidu da se predmetna izjava daje za svako direktno davanje posebno, i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuju direktna davanja.

Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

Radi isplate direktnih davanja iz prethodnog stava, privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 (dalje: COVID račun) kod banke koja u momentu stupanja na snagu ove uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta.

Privredni subjekat koji u momentu stupanja na snagu ove uredbe ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke iz prethodnog stava kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

U slučaju da privredni subjekt usled nepravilnog izvršenja platne transakcije greškom prenese novčana sredstva sa COVID računa na tekuće račune lica kojima nisu namenjena sredstva po osnovu direktnog davanja u skladu sa Programom, banke po dobijanju pismenog obaveštenja i zahteva privrednog subjekta koji je načinio grešku, sprovode analizu svakog konkretnog slučaja i u situacijama kada ocene da je u pitanju nenamerna greška privrednog subjekta i kada bez odlaganja taj subjekat želi da nadoknadi sredstva na namenskom računu, banke za potrebe vraćanja konkretnih novčanih sredstava na namenski račun uklanjaju sistemsku internu kontrolu i omogućavaju svom klijentu da uplati novčana sredstva koja je prethodno greškom preneo sa namenskog računa.       

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende počev od dana stupanja na snagu Programa pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja, a u slučaju da im se direktna davanja isplate na njih se shodno primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.

Izvor:Paragraf