Dodela bespovratnih sredstava za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede

U “Službenom glasniku RS“ broj 146/2020, objavljena je Uredba o utvrđivanju programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (u daljem tekstu: Uredba), kojom se utvrđuje Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program).

Sredstva utvrđena Programom dodeljuju se bespovratno, a isplatu sredstava, na posebne namenske dinarske račune koje će za ovu potrebu otvoriti Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, vršiće Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija.

Sredstva se dodeljuju u visini od 30.367,00 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec oktobar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru – svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS“, broj 93/2019), i to:

 • rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
 • rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
 • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

 • 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
 • 5621 – ketering;
 • 5629 – ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
 • 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića;
 • 5510 – hoteli i sličan smeštaj;
 • 5520 – odmarališta i slični objekti za kraći boravak;
 • 5530 – delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;
 • 5590 – ostali smeštaj;
 • 7911 – delatnost putničkih agencija;
 • 7912 – delatnost tur-operatora;
 • 7990 – ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima;
 • 7711 – iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Poreska uprava će sačiniti Spisak privrednih subjekata koji su, kao pretežnu delatnost registrovali jednu od navedenih delatnosti, koji sadrži podatke o njihovom PIB-u i matičnom broju, nazivu i adresi (ulica i broj, mesto i poštanski broj), kao i podatke o broju zaposlenih za koje su privredni subjekti isplatili zaradu za mesec oktobar 2020. godine i podneli odgovarajuću poresku prijavu (u daljem tekstu: Spisak).

Spisak će biti objavljen na internet stranicama Ministarstva finansija – Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Privredni subjekti sa navedenog spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Bespovratna sredstva se mogu iskoristi zaključno sa 15. februarom 2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije. 

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije:

 • ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 5. decembra 2020. godine zaključno sa 31. januarom 2021. godine. U navedeno smanjenje se ne računaju zaposleni koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 5. decembra 2020. godine, a kojima ovi ugovori ističu do 31. januara 2021. godine;
 • ukoliko dodeljena bespovratna sredstva do 31. januara 2021. godine u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.

Ukoliko je privredni subjekt smanjio broj zaposlenih suprotno propisanim uslovima,  ili je nenamenski koristio dodeljena bespovratna sredstva, dužan je da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija izvrši povraćaj iskorišćenih subvencija sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada je iskoristio sredstva do dana kada vrši povraćaj.

Napominjemo da, veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31. decembra 2019. godine, nemaju pravo na bespovratna sredstva, tako da su dužni da izvrše povraćaj odobrenih sredstava (s obzirom na to da će uplata biti izvršena prema Spisku, po automatizmu).

Ova uredba stupa na snagu 5. decembra 2020. godine.

Izvor: IPC