Obaveštenje za sve preduzetnike kod kojih se sprovodi poreska kontrola ili im je oduzet PIB

Odredbom člana 29. Zakona o poreskom potpupku i poreskoj administraciji propisano je da Agencija za privredne registre ne može izvršiti:

  • brisanje preduzetnika iz propisanog registra,
  • vršiti promene podataka o privremenom prekidu obavljanja delatnosti ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika,

u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod preduzetnika vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije. Isto važi i za period od dobijanja obaveštenja da je preduzetniku, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Agencija za privredne registre može vršiti promene podataka u slučajevima određivanja, odnosno promene poslovođe preduzetnika, u skladu sa zakonom.

Nakon što Poreska uprava obavesti Agenciju za privredne registre da je kod preduzetnika završena kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se pokrenuti procedura brisanja ili promene podataka u registru.

U svakom trenutku možete proveriti da li je konkretnom preduzetniku Poreska uprava izrekla meru poreske kontrole ili oduzela PIB pretragom u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja.

Upis promene podataka

Naknada za registraciju promena kod privrednih subjekata

  • Visina naknade za promene podataka propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (visina naknade).

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za promene registrovanih podataka kod preduzetnika:

  • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Postupak registracije promene podataka kod preduzetnika

Postupak registracije promene podataka kod preduzetnika započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica, u opštinama sa kojim Agencija ima zaključen sporazum ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom ili u opštinskoj kancelariji, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registraciona prijava

Registraciona prijava promene nije propisana, ali se u odeljku Obrasci mogu pronaći ponuđeni obrasci koji olakšavaju registraciju i sadrže odgovarajuće napomene koje mogu biti korisne pri popunjavanju prijave. Treba voditi računa da se prilikom podnošenja registracione prijave promene uvek podnosi prva strana prijave (Obavezni podaci), a da se uz nju prilažu i odgovarajući dodaci u zavisnosti od vrste promene koja se prijavljuje za registraciju. Pri tome, bitno je odabrati odgovarajući dodatak, tako da podaci upisani u dodatku budu u saglasnosti sa dokumentacijom koja se prilaže uz registracionu prijavu. Ako se istovremeno prijavljuje više promena, prilaže se samo jedan primerak prve strane prijave (Obavezni podaci), a uz nju se prilažu odgovarajući dodaci (u potrebnom broju primeraka).

Podnosilac prijave

Registracionu prijavu promene podnosi preduzetnik, registrovani poslovođa ili prokurista. Podnosilac može biti i lice koje preduzetnik ovlasti punomoćjem, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje.

Detaljnije:https://www.apr.gov.rs/registri/preduzetnici/uputstva/promene.2059.html

Izvor:APR