Usvojen program ekonomskih mera

U „Službenom glasniku RS“, broj 54 od 10. aprila 2020. godine objavljena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Uredba je stupila na snagu 10. aprila 2020. godine.

Privredni subjekti koji imaju pravo na podršku:
Fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru

Ovim privrednim subjektima se može odložiti plaćanje poreza i doprinosa na zarade, kao i poreza na dobit.

1) Odlaganje poreza i doprinosa na zarade i naknade na zarade  do 04. januara 2021. godine.

 Za mesec mart, april i maj 2020. godine, za poreske obveznike koji do 10. aprila nisu isplatili delimično ili u celosti zarade i naknade zarada za mesec mart 2020. godine;
 Za mesec april, maj i jun 2020. godine, za poreske obveznike koji su do 10. aprila isplatili delimično ili u celosti zarade i naknade zarada za mesec mart 2020. godine.

2) Akontacija poreza na dobit za mart, april i maj mesec 2020. godine (koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna 2020. godine), do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

 

 

Preduzetnicima može da se odloži dospelost za plaćanje:

1) Poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika, do 4. januara 2021. godine:

Za mesec mart, april i maj 2020. godine, za poreske obveznike koji do 10. aprila nisu isplatili delimično ili u celosti zarade, naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika za mesec mart 2020. godine;
Za mesec april, maj i jun 2020. godine, za poreske obveznike koji su do 10. aprila isplatili delimično ili u celosti zarade, naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika za mesec mart 2020. godine.

2) Preduzetnici osim paušalaca: Akontacija poreza (i doprinosa za one koji nisu na ličnoj zaradi) na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine (koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna 2020. godine), do predaje konačne poreske prijave na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

3) Preduzetnici paušalci: Akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine (koje dospevaju 15. aprila, 15. maja i 15. juna 2020. godine), do 4. januara 2021. godine.

 

 

 

Ovi privredni subjekti ostvaruju pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava .

Plan isplate je sledeći:

  • prva isplata je u maju 2020. godine u iznosu od 30.367,04 dinara x broj zaposlenih, za čije zarade je podneta poreska prijava(PPP-PD) za mart 2020. godine.
  • druga isplata je u junu 2020. godine u iznosu od 30.367,04 dinara x broj zaposlenih, za čije zarade je podneta poreska prijava(PPP-PD) za april 2020. godine.
  • treća isplata je u julu 2020. godine u iznosu od 30.367,04 dinara x broj zaposlenih, za čije zarade je podneta poreska prijava(PPP-PD) za maj 2020. godine.

Napomena: pravo na direktna davanja nemaju preduzetnici koji istovremeno imaju status zaposlenog i penzioneri.

 

Sredstva će biti uplaćena na poseban namenski račun koji će privrednik subjekt otvoriti u poslovnoj banci.

Privredni subjekt prenosi novčana sredstva sa posebnog namenskog računa na tekuće račune lica za koja su dobijena direktna davanja.

U obrascu PPP-PD u polju 1.4 -datum plaćanja unosi se datum 04. januar 2021. godine.

Ako na dan 10. aprila 2020. godine privredni subjekt ima otvorene tekuće račune kod više banaka, dužan je da najkasnije do 25. aprila 2020. godine, putem aplikacije ePorezi, dostavi podatak o banci kod koje želi da bude otvoren poseban račun.

Napomena: ako privredni subjekt nema zaposlene, i nije preduzetnik na ličnoj zaradi koristi fiskalne pogodnosti bez prijavljivanja.

Ako ima račun u samo jednoj banci, automatski će biti otvoren poseban nameski račun u toj banci.

Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom ukoliko u periodu od 15.3.2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja smanji broj zaposlenih za više od 10%(ne računajući zaposlene sa kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vreme pre 15. 3. 2020. godine za period koji se završava u periodu od toga datuma do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja).Ispunjenost uslovaza gubitak prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom proverava se svakog poslednjeg dana u mesecu do kraja 2020. godine, počev od aprila meseca 2020. godine.

Privredni subjekti koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom dužni su da:

  • plate sve obavezeza koje im je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa kamatom,
  • izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti.

Privredni subjekti koji se opredele za korišćenje mera predviđenih uredbom ne mogu isplaćivate dividende do kraja 2020. godine.U slučaju da isplate dividendu, privredni subjekti gube pravo na korišćenje pogodnostii na njih se shodno primenjuju pravila propisana za gubitak prava na korišćenje pogodnosti (moraju da plate sve obaveze i izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom).

Privredni subjekti koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom dužni su da:

  • plate sve obavezeza koje im je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa kamatom,
  • izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti.