Unapred popunjena poreska prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana za 2022. godinu

„Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u 2022. godini, u 2023. godini obračunava se i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto po rešenju poreskog organa kako je to bilo do sada.

Ova izmena omogućila je Poreskoj upravi Republike Srbije da isprati trendove i najbolju međunarodnu praksu podnošenja poreskih prijava i da po prvi put ponudi poreskim obveznicima unapred popunjenu poresku prijavu. Cilj izmene je da se poreskim obveznicima značajno olakša popunjavanje i podnošenje poreske prijave i smanje troškovi administriranja.

U praksi to znači da će Poreska uprava 03. aprila 2023. godine (imajući u vidu da je 01. april neradni dan), na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za 2022. godinu unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave (status “u pripremi“) na portal ePorezi.

Sva fizička lica  koja su u 2022. godini ostvarila dohodak viši od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji, koji za 2022. godinu iznosi 3.719.376,00 dinara, dužna su da najkasnije do 15. maja 2023. godine na portalu ePorezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi, te da tako korigovanu prijavu na istom tom mestu podnesu prihvatanjem opcije „Potpiši i podnesi“.

U radnoj verziji prijave uključeni su svi podaci od značaja za oporezivanje poreskog obveznika kojima Poreska uprava raspolaže a obveznik može izvršiti dopunu kroz unos podataka koji prijavom nisu obuhvaćeni. Najčešći primer dopunskog unosa podataka odnosi se na broj izdržavanih članova domaćinstva poreskog obveznika kao ulazni element za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana.

U situaciji u kojoj se poreski obveznici slažu sa podacima iskazanim u njihovoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi (ne vrše nikakve ispravke i dopune), takođe su dužni da na istom tom mestu prijavu podnesu odabirom opcije „Potpiši i podnesi“.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu Poreska uprava Republike Srbije će to učiniti umesto njega.

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za dohodak ostvaren u 2022. godini podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi.

U onim slučajevima u kojima Poreska uprava nije pripremila unapred popunjenu poresku prijavu (npr. ako je za ostvareni prihod podneta pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP PD) u kojoj je kao identifikator fizičkog lica, obveznika godišnjeg poreza na dohodak građana, unet broj pasoša, ili ako do dana postavljanja poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana na portal Poreske uprave nije podneta odgovarajuća poreska prijava o ostvarenim prihodima fizičkog lica, te poreski organ ne raspolaže potrebnim podacima u datom momentu i dr.) i postavila je na portal Poreske uprave, poreski obveznici, koji su u kalendarskoj 2022. godini ostvarili dohodak viši od 3.719.376,00 dinara, u obavezi su da sami popune i podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, najkasnije do 15. maja 2023. godine.

Podsećamo da je za pristup portalu Poreske uprave neophodno da poreski obveznik poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od nadležnih sertifikacionih tela u Republici Srbiji. Sve informacije o nabavci i korišćenju Kvalifikovanog elektronskog seritifikata, mogu se dobiti na sajtovima ovlašćenih sertifikacionih tela (npr. Sertifikaciono telo MUP RS (besplatno sa ličnim kartama sa čipom), Sertifikaciono telo Pošte – Javno preduzeće pošte Srbije, Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije i dr.)

U slučaju da poreski obveznik ne poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat, za pristup portalu Poreske uprave može ovlastiti drugo lice, rezidenta Republike Srbije koje poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat, podnošenjem ovlašćenja za upotrebu elektronskih servisa (PEP obrazac) nadležnoj filijali Poreske uprave prema mestu svog prebivališta/boravišta.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, Poreska uprava će protiv poreskog obveznika nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Na kraju, podsećamo da se porez koji se utvrđuje samooporezivanjem, plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave. Dakle, godišnji  porez na dohodak građana za 2022. godinu poreski obveznik je dužan da uplati najkasnije do 15. maja 2023. godine.“

Izvor: Poreska uprava