Počela prijava za kredite za likvidnost u sektoru turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja

Fond za razvoj RS utvrdio je posebne uslove finansijske podrške za privredne subjekte čija je registrovana pretežna šifra delatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja.

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID–19, utvrđeni su sledeći uslovi:

a) rok otplate do pet godina koji uključuje grejs period do dve godine, ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 36 meseci otplate

b) kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou

v) krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima

g) maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima može biti:

  • za preduzetnike i mikro pravna lica do 20.000.000,00 RSD,
  • za mala pravna lica do 80.000.000,00 RSD
  • za srednja pravna lica do 180.000.000,00 RSD

d) najviši iznos odobrenog kredita može biti do 80% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju

đ) otplata kredita vršiće se u mesečnim anuitetima; u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu

e) privredni subjekt u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje, može imati smanjenje broja zaposlenih

ž) u zavisnosti od iznosa kredita, korisnici kredita dostavljaju sledeća sredstva obezbeđenja:

– do iznosa od 5.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita i jemstvo jednog ili više osnivača ili jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme, kod podnosioca zahteva za kredit ili drugog privrednog subjekta

– do iznosa od 20.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo povezanog pravnog lica ili jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita

– do iznosa od 80.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, jemstvo jednog ili više osnivača i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita

– za iznos iznad 80.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja su menice korisnika kredita, zaloga na opremi, robi i/ili vozilima u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda. Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Nepokretnosti odnosno oprema koje služe kao obezbeđenje po kreditima u skladu sa ovim programom ne moraju biti osigurane i polisa ne mora biti vinkulirana u korist Fonda.

Zaloga na opremi, robi i/ili vozilima ili hipoteka mogu biti obezbeđenje i za iznose kredita manje od 80.000.000,00 dinara.

Ukoliko su osnivači lica koja su strani državljani ili privredna društva registrovana u inostranstvu u tom slučaju se ne dostavljaju menice osnivača.

Posebni uslovi se mogu primeniti i na privredne privredne subjekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja kojima su odobrena sredstva pod uslovima utvrđenim Uredbom, ali samo u pogledu produženja grejs perioda i roka otplate kredita. Za produženje grejs perioda i roka otplate kredita potrebno je podneti novi zahtev na posebnu mejl adresu definisanu za navedene kredite.

Zahtevi se podnose elektronski, sa kompletnom skeniranom dokumentacijom na elektronsku adresu: tus_prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Izvori: PKS, Fond za razvoj RS