Obaveštenje o izmenjenim iznosima republičke administrativne takse

Počev od 01.07.2021. godine, izmenjena je visina republičke adminstrativne takse, propisane Zakonom o republičkim adminstrativnim taksama („Sl. glasnik RS“ br. 43/03,…,62/21):

1) kojom se taksira žalba na rešenje Poreske uprave doneto u upravnom postupku, sa 1970 dinara na 2030 dinara;

2) kojom se taksira izdavanje uverenja Poreske uprave, sa 640 dinara na 660 dinara.

Izvor: Poreska uprava