Dopis ministra finansija o automatskom registrovanju subjekata privatnog sektora u SEF-uDopis ministra finansija o automatskom registrovanju subjekata privatnog sektora u SEF-u

„Obaveštavamo Vas da, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/21 i 129/21), od 1. jula 2022. godine stupa na snagu obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronske fakture izdate od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora. Navedene obaveze ispunjavaju se korišćenjem sistema elektronskih faktura na adresi https://efaktura.mfin.gov.rs/

S tim u vezi, ukazujemo na odredbe čl. 2. 3. 4. i 8. Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura (,.Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21 i 46/22), u skladu sa kojima se vrši registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura i kojima je precizirano da se registrovanje vrši preko odgovarajuće veb aplikacije koja je sastavni deo sistema elektronskih faktura, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu.

Ukoliko se preko sistema elektronskih faktura zahteva izdavanje elektronske fakture za primaoca – koji je subjekt privatnog sektora, za koga nije izvršeno registrovanje, ali koji ima PIB u skladu sa podacima u Jedinstvenom registru poreskih obveznika, biće izvršeno registrovanje primaoca po automatizmu, a elektronska faktura će biti izdata, sačuvana i predata primaocu ukoliko je za konkretnu transakciju počela da se primenjuje zakonska obaveza primaoca da primi elektronsku fakturu.

U slučaju registrovanja primaoca po automatizmu, primaocu će biti upućeno obaveštenje o tome na adresu elektronske pošte koja je registrovana u Agenciji za privredne registre ili iz drugog odgovarajućeg registra. S tim u vezi ukazujemo da, ukoliko primalac nije registrovao adresu elektronske pošte u Agenciji za privredne registre ili u drugom odgovarajućem registru, neće biti mogućnosti da se obaveštenje dostavi.

Napominjemo da se, u slučaju registrovanja primalaca po automatizmu, na subjekte privatnog sektora primenjuju sva prava i obaveze u skladu sa Zakoiom.

Registrovanje primalaca po automatizmu za subjekte privatnog sektora, primenjuje se od 1. jula 2022. godine u skladu sa rokom iz člana 24. stav 3. Zakona.

Podsećamo da, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, primalac elektronske fakture proverava poslatu elektronsku fakturu pristupom sistemu elektronskih faktura i prihvata je ili odbija u roku od 15 dana od dana prijema elektronske fakture, a ako primalac elektronske fakture koji je subjekt privatnog sektora ne prihvati ili ne odbije izdatu elektronsku fakturu, neposredno ili preko informacionog posrednika, primalac će, po isteku navedenog roka, biti ponovo obavešten da je elektronska faktura izdata; ako ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u roku od pet dana od dana dobijanja ponovnog obaveštenja da je elektronska faktura izdata, elektronska faktura, po isteku ovog roka, smatra se odbijenom. U skladu sa Zakonom, elektronska faktura poslata primaocu preko sistema elektronskih faktura predstavlja verodostojnu ispravu.“

Izvor:efakture