e-Usluge

Poreska rešenja

Usluga ishodovanja i slanja poreskih rešenja za paušalce

Poreske kartice

Informacija o stanju na pojedinačnim poreskim računima

Uverenja

Usluga ishodovanja poreskog uverenja

Preknjižavanje

Usluga preknjižavanja sa BOP-a na BOP

EKO taksa

Usluga podnošenja prijave za EKO taksu

Podnošenje PPDG 1R prijave

Usluga popunjavanja i podnošenja poreske prijave za paušalce

Sezonski radnici

Usluga prijave sezonskih radnika

Prijava poslovnog prostora za fiskalizaciju

Usluga prijave poslovnog prostora radi generisanja jedinstvene oznake