Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
Плаћање аконтације доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец.
Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец.
Плаћање аконтације пореза на приходе од самосталне делатности за претходни месец.
Плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец.
Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца.
Подношење Обрасца ПИД ПДВ 1 за август месец ако је у августу месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.
Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец, на Обрасцу ППОА.
Подношење пореске пријаве и плаћање доприносa за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец.
Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29