Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.
Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.
Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.
Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.
Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec
Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
Podnošenje poreske prijave za obračun akcizeza prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28