Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2020. godine
Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec
Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
Rok za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
Rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec
Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
Rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
Rok za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize za prethodni mesec
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31