Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal – 16. avgust

Rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu za poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 16. avgust

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013, 68/2014 – dr. zakon, 95/2018, 99/2018 – odluka US i 86/2019).

Za izbegavanje plaćanja poreza na imovinu predviđena je kazna od 5.000 dinara.

Inače, obveznici koji to žele mogu da uplate i kompletan iznos godišnjeg poreza odjednom, na primer na početku godine, i u tom slučaju ne moraju kasnije da vode računa o kvartalnim rokovima.