Pokrenuti postupci prinudne likvidacije privrednih društava

Agencija za privredne registre je u toku februara 2023. godine pokrenula postupak prinudne likvidacije 3.956 privrednih društava koja nisu dostavila svoje finansijske izveštaje za 2019. i 2020. godinu do kraja poslovne 2021. godine, do kada su ovi finansijski izveštaji mogli da se dostavljaju u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Prethodno je Agencija objavila obaveštenja privrednim društvima da su se stekli neotklonjivi razlozi za prinudnu likvidaciju koja su, u skladu sa Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (“Sl glasnik RS”, br. 109/2021), bila objavljena u trajanju od 30 dana.

U skladu sa odredbom člana 547. stav 4. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici Agencije objavljeni su oglasi privrednim društvima o pokretanju prinudne likvidacije u trajanju od 60 dana i promenjen je registarski status, a uz poslovno ime ovih društava dodat je deo – u prinudnoj likvidaciji.

Oglasi i obaveštenja objavljeni su u Registru privrednih subjekata, na stranici na kojoj se objavljuju registrovani podaci o svakom pojedinačnom privrednom društvu, a rešenja o pokretanju postupka prinudne likvidacije u papirnoj formi upućena su, putem pošte, na registrovane adrese sedišta ovih društava.

Po isteku zakonskog roka od 60 dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici Agencije, registrator nadležan za vođenje Registra privrednih subjekata će, u daljem roku od 30 dana, doneti pojedinačne akte o brisanju, na osnovu kojih će obrisati društva iz registra, u skladu sa zakonom o registraciji.

Pretragu oglasa i obaveštenja o privrednim društvima kod kojih su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju moguće je izvršiti i putem linka https://pretraga5.apr.gov.rs/pretragaoglasa.

Izvor:APR